http://riflex.livejournal.com/ ([identity profile] riflex.livejournal.com) wrote in [personal profile] watermelon83 2017-05-19 07:18 am (UTC)

Срби су једини народ на Балкану, који је у крвном сродству с Русима. То нису ни Бугари, ни Румуни, ни Грци, мада су Православни. Без сламања Срба нема озбиљног напада на Русе. Наци-алијанса би да од Срба направи „украјинце“, јер и код Срба као и код Украјинаца постоји „пета колона“.У Србији је на власти пета колона и то не од скора, као и у Украјини. Зашто је то код Украјинаца ишло тако „лако“. Пре свега, зато што су поунијаћени на време. Обзиром да унијаћење са Србима иде куд и камо теже него с осталима, потребно је преварити Србе и натерати их да сами сруше оно што Србе још увек, непоколебиво држи у Православљу – Српску Православну Цркву. Препознајући оне који данас здушно нападају СПЦ, препознаћемо оне који раде против своје Цркве и у крајњем, против сопственог народа.

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of people who comment anonymously.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.