http://Олександр Борисенко/ ([identity profile] Олександр Борисенко) wrote in [personal profile] watermelon83 2017-05-24 07:12 am (UTC)

"Геть від Москви", або Прості речі, які рятують. Все, що віддаляє нас від Росії йде на користь Україні. Все, що утримує зв'язок між нашими країнами (економіка, мова, історія, культура, традиції і врешті навіть родинні зв'язки) буде використано проти нас.
(Володимир В'ятрович)
интересно во что превратились эти слова в интерпретации российских СМИ

Post a comment in response:

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of people who comment anonymously.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.